Zakres usług

Prawo administracyjne i podatkowe

• pomoc prawna w zakresie uzyskiwania decyzji administracyjnych, koncesji, licencji i zezwoleń (w tym występowanie przed urzędami gmin, starostwami powiatowymi, urzędami marszałkowskimi, administracją rządową, Urzędem Patentowym, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz samorządowymi kolegiami odwoławczymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym);
• reprezentacja Klientów przed organami administracji rządowej i samorządowej w postępowaniach administracyjnych (w tym sprawach prawa ruchu drogowego, leśnictwa, rolnictwa, obywatelskich, geologicznych i górniczych);
• doradztwo podatkowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej prowadzone we współpracy z biegłymi rewidentami i występowanie w tych sprawach przed organami podatkowymi;