Zakres usług

Prawo pracy i ubezpieczeń

• reprezentacja pracodawcy bądź pracownika w postępowaniu sądowym (w sprawach np. o mobbing, dyskryminację, bezzasadne zwolnienie z pracy, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, w zakresie zakazu konkurencji);
• sporządzanie projektów umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji, regulaminów pracy i wynagradzania;
• uczestnictwo w negocjacjach i mediacjach;
• sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy;
• sporządzanie odwołania od orzeczeń ZUS, apelacji od wyroku Sądu;
• ustalenie prawa do renty;
• odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy.