Zakres usług

Prawo rodzinne i opiekuńcze

• unieważnienie małżeństwa;
• separacja;
• rozwód (w tym również porady prawne z zakresu prawa kanonicznego, tzw. rozwód kościelny);
• ustanowienie rozdzielności majątkowej;
• podział majątku wspólnego;
• alimenty;
• sądowe ustalenie ojcostwa;
• powództwo o zaprzeczenie ojcostwa;
• powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa;
• przysposobienie;
• opieka;
• kuratela;
• ubezwłasnowolnienie.