Jak załatwić sprawę spadkową w Polsce, gdy mieszkam na stałe za granicą?

Osoby mieszkające na stałe za granicą, mogą stanąć przed koniecznością załatwienia sprawy spadkowej w Polsce. Procedura może wydawać się skomplikowana, zwłaszcza gdy osoba zainteresowana przebywa daleko od granic kraju, jednak istnieją sposoby, aby poprowadzić taką sprawę z powodzeniem, nawet będąc na drugim końcu świata. W dalszej części omówię kluczowe kroki, jakie należy podjąć, aby załatwić sprawę spadkową w Polsce, mieszkając na stałe za granicą.

Pierwszym krokiem jest zebranie niezbędnej dokumentacji. Należy skompletować dokumenty dotyczące spadku, takie jak testament (jeśli spadkodawca taki dokument zostawił), świadectwo zgonu, akty urodzenia i inne dokumenty potwierdzające związki rodzinne z zmarłym. Wszystkie dokumenty winny być w języku polskim lub są oficjalnie przetłumaczone.

Kolejnym krokiem jest ustalenie, który Sąd będzie właściwy. Zgodnie z art. 628 kodeksu postępowania cywilnego, do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania sądów, wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd spadku). W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy. Zauważyć przy tym należy, że w przypadku gdy zmarły był polskim obywatelem, a jego ostatnim miejscem zamieszkania było zagraniczne terytorium, wówczas przeważnie (nie zawsze) polskie sądy nie są właściwe do załatwienia sprawy spadkowej. W takiej sytuacji, sprawę spadkową należy prowadzić przed sądem i zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w kraju, w którym zmarła osoba.

Następnie należy ustalić spadkobierców ustawowych zmarłego i ich adresy. Dla osób mieszkających za granicą, ale związanych z Polską przez dziedzictwo rodziny lub majątek, załatwienie sprawy spadkowej może stanowić wyzwanie, szczególnie gdy nie znają pozostałych spadkobierców lub mają niewystarczające informacje na ich temat. W takiej sytuacji można skorzystać z procedury wezwania spadkobierców przez ogłoszenie. Ostatecznie decyzję w tej kwestii podejmuje sąd. Ogłoszenie umieszcza się w piśmie poczytnym na całym obszarze Państwa i podaje publicznie do wiadomości w ostatnim miejscu zwykłego pobytu spadkodawcy w Polsce, w sposób w miejscu tym przyjęty. W przypadku gdy wartość spadku jest nieznaczna, sąd może zaniechać umieszczenia ogłoszenia w piśmie. 

Jeśli osoba mieszkająca za granicą nie może osobiście uczestniczyć w rozprawach sądowych, istnieje możliwość korzystania z udziału zdalnego o którym mowa w art. 151 par. 2 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, sąd może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia jawnego przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jego przeprowadzenie na odległość (posiedzenie zdalne), jeżeli nie stoi temu na przeszkodzie wzgląd na charakter czynności, które mają być dokonane na posiedzeniu, a przeprowadzenie posiedzenia zdalnego zagwarantuje pełną ochronę praw procesowych stron i prawidłowy tok postępowania. Dzięki temu, nawet będąc daleko od granic Polski, osoba zainteresowana może aktywnie uczestniczyć w postępowaniu spadkowym, bez konieczności osobistego stawienia się przed sądem.

Reasumując, załatwienie sprawy spadkowej w Polsce, gdy mieszka się na stałe za granicą, nie dysponuje się informacjami na temat pozostałych spadkobierców i istnieją przeszkody w przyjeździe do Polski, może być skomplikowane, ale możliwe do zrealizowania. Kluczowe jest skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej, ścisłe przestrzeganie przepisów oraz systematyczne podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie i powiadomienie pozostałych spadkobierców. Dzięki odpowiedniej wiedzy i wsparciu prawnemu, proces dziedziczenia może być prowadzony skutecznie i zminimalizować ryzyko wystąpienia sporów rodzinnych czy problemów prawnych.

Warto podkreślić sukcesy kancelarii radcy prawnego Bartosza Michalskiego w załatwianiu spraw spadkowych dla klientów z zagranicy. Kancelaria z powodzeniem obsłużyła szeroki zakres spraw spadkowych, nie tylko dla klientów z Europy, ale również z USA czy Kanady. Dzięki bogatemu doświadczeniu i specjalizacji w transgranicznych sprawach spadkowych, kancelaria zyskała zaufanie klientów z różnych części świata. Ich skuteczność w prowadzeniu spraw spadkowych dla klientów zagranicznych potwierdza profesjonalizm i kompetencje całego zespołu, co przekłada się na zadowolenie klientów oraz pozytywne wyniki ich działań.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, chętnie na nie odpowiem.

Zakres usług

Rozwód, alimenty i inne sprawy rodzinne

Prawo spadkowe

Egzekucja należności, odszkodowania i umowy

Prawo administracyjne

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych