Czy możliwy jest rozwód bez rozprawy lub online?

Tak. Możliwy jest zarówno rozwód bez rozprawy, jak i rozwód online. Zmiany w tym zakresie zostały zapoczątkowane nowelizacją przepisów kodeksu postępowania cywilnego z 2019 r., która dopuściła możliwość przesłuchania stron/świadka na piśmie. Następnie ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych umożliwiła przeprowadzenie rozpraw na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku (są to tzw. rozprawy zdalne).

W przypadku rozpoznania sprawy o rozwód przez sąd w posiedzeniu niejawnym przesłuchanie stron odbywa się na piśmie. Procedura ta polega na tym, że sąd wysyła pocztą na adres stron pismo z pytaniami. Strony zostają zobowiązane w określonym przez sąd terminie do przesłania pocztą odpowiedzi podpisanych osobiście wraz z przysięgą, że ich odpowiedzi są zgodne z prawdą.

O tym czy dana sprawa o rozwód zostanie skierowana na posiedzenie niejawne decyduje sędzia, do którego ta sprawa trafi. Zazwyczaj dzieje się tak w sytuacji, gdy oboje małżonkowie chcą rozwodu bez orzekania o winie, gdy są zgodni są w zakresie władzy rodzicielskiej, ustaleniu kontaktów i alimentów.

W przypadku braku zgody lub współdziałania małżonków w kwestiach związanych z rozwodem, pozostaje normalny proces. Jednak i w takim przypadku możliwość przeprowadzenia rozprawy online powoduje, że małżonkowie nie muszą spotykać się w sądzie.

Aby móc wziąć udział w rozprawie zdalnej trzeba posiadać urządzenie, na którym będzie można otworzyć link wysłany nam wcześniej przez sąd. Takim urządzeniem może być np. laptop, smartfon, czy tablet z działającym mikrofonem i kamerą. Nie ma konieczności posiadania jakiegokolwiek oprogramowania. Ponadto, na wniosek strony zgłoszony na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia zdalnego sąd zapewni jej możliwość udziału w posiedzeniu zdalnym w budynku sądu, jeśli strona lub osoba wezwana wskaże we wniosku, że nie posiada urządzeń technicznych umożliwiających udział w posiedzeniu zdalnym poza budynkiem sądu.

Moja kancelaria ma bogate doświadczenie w reprezentacji stron zarówno w „szybkich” sprawach rozwodowych rozpoznawanych przez Sąd na posiedzeniu niejawnym, jak i procesach prowadzonych online. Te drugie dotyczą w szczególności osób, które mieszkają za granicą i przyjazd na sprawę do Polski jest niemożliwy albo wiązałby się z nadmiernymi kosztami. Kontakt z moją kancelarią, w tym przesyłanie dokumentów i pełnomocnictwa, odbywa się w takich sytuacjach także wyłącznie przez internet.

Zachęcam do skorzystania z moich usług.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, chętnie na nie odpowiem.

Zakres usług

Rozwód, alimenty i inne sprawy rodzinne

Prawo spadkowe

Egzekucja należności, odszkodowania i umowy

Prawo administracyjne

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych