Czy komornik może egzekwować przedawniony dług?

Przedawnienie to instytucja prawa cywilnego umożliwiająca uchylenie się od regulowania zobowiązań pieniężnych, w związku z upływem określonego czasu. Odpowiedź na pytanie czy komornik może egzekwować przedawniony dług zależy od tego co przez to rozumiemy.

Żeby wierzyciel mógł prowadzić egzekucję komorniczą, musi uzyskać najpierw tytuł wykonawczy , np. prawomocny wyrok lub nakaz zapłaty zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Jeżeli sąd wyda wyrok lub nakaz, które następnie nie będą zaskarżone (chociaż roszczenie było przedawnione) i uprawomocnią się, wierzyciel będzie miał sześć lat na skierowanie sprawy do komornika (przed 9 lipca 2018 r. było na to dziesięć lat) i komornik będzie mógł egzekwować taki „przedawniony” dług.

Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu przedawnia się z upływem sześciu lat. W praktyce jednak może nigdy się nie przedawnić, a to dlatego, że bieg terminu przedawnienia przerywa się na czas prowadzenia egzekucji, a po umorzeniu postępowania egzekucyjnego (wobec bezskuteczności egzekucji) termin ten zaczyna biec na nowo. Może więc zdarzyć się tak, że komornik będzie mógł egzekwować roszczenie stwierdzone prawomocnym wyrokiem lub nakazem zapłaty nawet sprzed kilkunastu lat (jeżeli wierzyciel będzie co kilka lat ponawiał wniosek egzekucyjny i w ten sposób zapobiegnie przedawnieniu roszczenia).

Należy jednak pamiętać, że wskazany wyżej termin 6 lat na wszczęcie pierwszej lub kolejnej egzekucji dotyczy roszczenia głównego, ale już nie odsetek, które są tzw. świadczeniami okresowymi. Termin przedawnienia w ich przypadku wynosi trzy lata (a nie sześć!). Odsetki za czas okres sprzed trzech lat wstecz ulegną więc przedawnieniu.

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 21 sierpnia 2019 r. nałożyła na komorników obowiązek pilnowania kwestii przedawnionych długów. Otóż, zgodnie z art. 804 § 2 k.p.c. jeśli z treści tytułu wykonawczego (nakazu zapłaty, wyroku zaopatrzonego w klauzulę wykonalności) wynika, że termin przedawnienia dochodzonego roszczenia upłynął, a wierzyciel nie przedłożył dokumentu z którego wynika, że doszło do przerwania przedawnienia roszczenia, organ egzekucyjny odmawia wszczęcia egzekucji.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, chętnie na nie odpowiem.

Zakres usług

Rozwód, alimenty i inne sprawy rodzinne

Prawo spadkowe

Egzekucja należności, odszkodowania i umowy

Prawo administracyjne

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych