Jak napisać pozew o zapłatę?

Pozew o zapłatę jest pismem procesowym kierowanym do Sądu, a w związku z tym powinien spełniać określone warunki. Przede wszystkim musi zawierać: 1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowany (Sąd Rejonowy albo Okręgowy, właściwy wydział i adres); 2) imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich adresy, zaś w przypadku powoda – numer PESEL; 3) wskazanie wartości przedmiotu sporu; 4) oznaczenie, że jest to pozew o zapłatę ; 5) opis żądania ; 6) wskazanie faktów, na których powód opiera swoje żądanie i dowodu na potwierdzenie tych faktów; 7) własnoręczny podpis; 8) wymienienie załączników.

Ponadto należy wskazać kiedy roszczenie stało się wymagalne, tzn. do kiedy był obowiązek zapłaty dochodzonego roszczenia (przeważnie termin ten wynika z wezwania do zapłaty, które poprzedza złożenie pozwu w sądzie). Na koniec należy jeszcze poinformować Sąd, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Dodatkowo pozew może zawierać wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda oraz wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności wnioski o: 1) wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych; 2) dokonanie oględzin; 3) polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin; 4) zażądanie dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich, wraz z uprawdopodobnieniem, że strona sama nie może ich uzyskać.

Powyższe wskazówki są informacjami podstawowymi i dotyczą pozwu o zapłatę w sprawach między osobami fizycznymi. W przypadku postępowania w sprawach gospodarczych, przepisy przewidują jeszcze dodatkowe wymogi. Przedsiębiorcy muszą więc m.in. wskazać adres poczty elektronicznej lub oświadczyć, że nie posiadają takiego adresu, oraz powołać wszystkie twierdzenia i dowody (twierdzenia i dowody powołane później podlegają pominięciu, chyba że uprawdopodobni się, że ich powołanie nie było możliwe albo że potrzeba ich powołania wynikła później). 

PRZYKŁAD:

Koszalin, dnia 27 kwietnia 2021 r.

Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny ul. Andersa 17 75-950 Koszalin

Powódka: Barbara Kowalska ul. Zwycięstwa 1/1, 75-950 Koszalin, Pesel: 24010102331

Pozwana: Agnieszka Nowak, ul. Zwycięstwa 1/2, 75-950 Koszalin

Wartość przedmiotu sporu: 2.000 zł (dwa tysiące złotych)

POZEW O ZAPŁATĘ

Wnoszę o:

1) zasądzenie od pozwanej Agnieszki Nowak na rzecz powódki Barbary Kowalskiej kwoty 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 24 grudnia 2020 r. do dnia zapłaty, oraz kosztami procesu według norm przepisanych;

2) dopuszczenie dowodu z:

  • dokumentów:

– wezwania do zapłaty z potwierdzeniem odbioru, rachunku umownego z dnia 17.08.22020 r.., zdjęć znajdujących się na płycie CD, faktury VAT nr 568/2020 i 579/2020),

  • zeznań świadków:

– Sebastiana Krakowiaka (zam. ul. Nowa 12, 76-100 Sławno), Marianny Popek (zam. ul. Krótka 34, 75-950 Koszalin),

  • przesłuchania stron

– na potwierdzenie faktu wyrządzenia przez pozwaną szkody, wysokości tej szkody i nie naprawienia tej szkody przez pozwaną;

3) przeprowadzenie rozprawy również pod nieobecność powódki;

4) wydanie wyroku zaocznego w przypadkach prawem przewidzianych.

UZASADNIENIE

Strony są sąsiadkami. Pozwana mieszka w mieszkaniu znajdującym się nad mieszkaniem powódki. W dniu 24 maja 2020 r. pozwana wyrządziła powódce szkodę. W tym dniu został zalany cały sufit w mieszkaniu powódki. Woda lała się wówczas ciurkiem na podłogę w mieszkaniu powódki, zalewając m.in. stół, krzesła, dywan i podłogę. Remont mieszkania kosztował powódkę 2.000 zł.

Dowód – rachunek umowny z dnia 17.08.22020 r.., zdjęcia znajdujące się na płycie CD, faktury VAT nr 568/2020 i 579/2020, zeznania świadków i przesłuchanie stron

Powódka podejmowała próbę ugodowego, pozasądowego rozwiązania sporu i zwróciła się do pozwanej o pokrycie kosztów remontu jej mieszkania, jednak pozwana nie była tym zainteresowana. Ostateczne wezwanie do zapłaty z dnia 1 grudnia 2020 r. okazało się bezskuteczne. Pozwana odebrała to wezwanie w dniu 16 grudnia 2020 r., w związku z czym wyznaczony w tym wezwaniu termin 7 dni do zapłaty minął 23 grudnia 2020 r., zaś roszczenie stało się wymagalne w dniu 24 grudnia 2020 r.

W tym stanie rzeczy, pozew niniejszy stał się konieczny i jest w pełni uzasadniony. Wobec powyższego, wnoszę jak na wstępie.

Załączniki:

– dokumenty, jak w treści uzasadnienia pozwu

– odpis pozwu z ww. dokumentami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, chętnie na nie odpowiem.

Zakres usług

Rozwód, alimenty i inne sprawy rodzinne

Prawo spadkowe

Egzekucja należności, odszkodowania i umowy

Prawo administracyjne

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych