Kiedy własnoręczny testament będzie ważny?

Zasadniczą i podstawową formą testowania jest sporządzenie testamentu własnoręcznego, to jest własnoręczne spisanie ostatniej woli przez testatora i opatrzenie tak sporządzonego dokumentu własnoręcznym podpisem i datą.

Zgodnie z art. 949 kodeksu cywilnego, spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Jednakże brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów. Własnoręczny testament będzie zatem ważny, jeżeli zostanie napisany i podpisany przez testatora. Jeżeli jego ostatnią wolę napisze osoba trzecia i on się tylko podpisze, to taki testament będzie nieważny. Nie zmieni tego tłumaczenie, że testator nie był w stanie, czy nie miał siły spisać swojej ostatniej woli i musiał to za niego zrobić ktoś inny. W takiej sytuacji spadkodawca zawsze może bowiem wyrazić swoją ostatnią wolę ustnie (art. 952 k.c.).

Ciekawe: jak wskazał Sąd Najwyższy, jeżeli spadkodawca w życiu codziennym i w stosunkach prawnych posługiwał się pseudonimem i nim podpisze testament (a nie prawdziwym imieniem i nazwiskiem), to wskazany wyżej warunek własnoręcznego podpisu będzie można uznać za spełniony i taki testament również będzie ważny.

Testament własnoręczny nie ma terminu ważności, będzie więc ważny dopóki nie zostanie zniszczony, zmieniony lub odwołany.

Należy jeszcze pamiętać, że sporządzić testament może tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, czyli w praktyce – osoba pełnoletnia, która nie została ubezwłasnowolniona.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, chętnie na nie odpowiem.

Zakres usług

Rozwód, alimenty i inne sprawy rodzinne

Prawo spadkowe

Egzekucja należności, odszkodowania i umowy

Prawo administracyjne

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych